Regionálne rozvojové partnerstvo

Informácie o nás

Regionálne rozvojové partnerstvo (právnou formou občianske združenie, skratka RRP) je nezávislé rozvojové partnerstvo, ktorého poslaním je rozvoj jednotlivých regiónov Slovenskej republiky.

Cieľom RRP je dosiahnutie zlepšenia spoločenských, kultúrnych, ekonomických a sociálnych podmienok v jednotlivých regiónoch SR. Tento cieľ chce RRP realizovať všetkými dostupnými možnosťami, ktoré umožňujú zákony SR, okrem iného aj realizovať a podporovať projekty a programy sociálnej inklúzie, rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä tých skupín, ktoré sú dlhodobo vystavené sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnené pri vstupe na trh práce, organizovaním školení, konzultácií, grantovou a regrantingovou podporovu, organizovaním neziskových, charitatívnych, kultúrnych, odborných a iných akcií a podujatí, ako aj iných forimem ekonomických aktivít smerujúcich k naplneniu uvedených cieľov, výskumnou a vydavateľskou činnosťou, vytváraním prehľadných, analytických a strategických dokumentov a materiálov, vytváraním knižničných a archívnych fondov ako aj inými aktivitami

 

V praxi je Regionálne rozvojové partnerstvo skupina ľudí, ktorý spoločne alebo individuálne svojimi myšlienkami a profesionálnou prácou v rôznych oblastiach prispeli a prispievajú k rozvoju regiónov, najmä Východného a Stredného Slovenska.

 

 

 

História projektu

Webová stránka, na ktorej sa práve nachádzate vznikla ako súčasť projektu Vzdelávaním k profesionalizácii OZ RRP. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Na stránke sa dočítate o pripravovaných a realizovaných aktivitách, ich priebehu a výstupoch z nich, ale aj o zaujímavých informáciách z oblasti strategického plánovania, drobného podnikania, pôsobenia samosprávy a neziskového sektora, kultúrnej a sociálnej antropológie, ľudovej kultúry Slovenska a diania v RRP.

 

Naši užívatelia

  • verejná správa
  • samospráva
  • mimovládne organizácie
  • podnikatelia
  • fyzické osoby
  • ľudia v núdzi
  • zamestnanci a dobrovoľníci RRP

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode